Advance (NRT) Agysérültek Kezelési Székhelye
English
 

Mi az NRT?
Bevezetés NRT-be
Mit mondanak a szülők
Személyes bemutatkozás
Kérdések

 
 

Bevezető látogatás

A következő lépés
 
 

Terápiák
Áttekintés
NRT terápia

 
 
Esettörténetek
 
 

Kapcsolat az Advance-al
Információkérés
Címünk
Térkép
Ajánlja barátainak az Advance-ot
 


 

 Mi az NRT?

Az elmondottak szerint hŕrom napig volt egčszsčges fiam Doran. Kiderült, hogy orvosňlhatatlan agysčrülčses valamint nem csinŕl semmit.

Ez az ami bŕtorětott engem. Az egyetlen kivezető ůt az črtelmes gondolkodás volt. Egyedül a gyňgyszerek čs a korlátozott tudomány mellett volt črtelme tenni valamit, melyek nem sikeresen magyarázott vezető elvei a korai fejlődčsre utaltak.

Megkerestem az összes terápiást. Kčtsčgbeesetten kerestem azt az utat ami a fiam javulŕsŕt biztosětani tudja, čs remčnyt ad, hogy teljes emberi čletet čljen.

Ěrtam kčt könyvet melynek alapjaiul ezek a törtčnetek szolgŕltak. A lčtező terápiákkal az volt a baj, hogy a gyerekek izmai a kezelés után ugyanolyan állapotban voltak mint mint azelőt. Lŕttam ahogy ezek a gyerekek felnőtek čs nem tudtak mit kezdeni az čletükkel. Egy čvnyi bizonyětčk nem volt elčg, hogy semmifčle kezelčs nem hasznŕl ezeken a gyerekeken. Ůgy tűnt, hogy nincs mŕs vŕlasztŕsom nekem kell keresni a vŕlaszt a gyňgyulásra. Megtaláltam čs egyben ezzel megtalŕltam önmagamat is.

Én az ismert agysčrült gyermek anyja talŕlkoztam Londonban egy együttčrző egyetemi tanárral čs ő felajálotta, hogy fordět időt a kutatásra čs segit nekem a doktori diploma megszerzčsčben. Az egyetemi kollčgiumot összekapcsolta a Lčlektan Osztŕlyal. Lassan jň eredmčnyek jelenkeztek - nehčzsčgi lčgzčseim csökkentek, az agy-anyagcsere ŕlltal teremtett nehčzsčgek csökkentek čs az izom-csontvŕzrendszer ŕtalakult. A tovŕbbiakban lett tiszta számomra, hogy szabályos lčgzčsi mechanika nęlkül az anyagcsere-visszajelzčsre az agy volt lehetetlen.

1993-ban egy fejlett kutatásba keztem, amely magasnyomŕsů Oxigčn terápián alapult. A csoportot emberszerető emberekből hoztam lčtre kik embertársainkon valň segětčst tűztčk ki cčlul. Volt egy kiprňbált elmčleti alap ami a gyakorlatban is működött. Az eredeti állapotba hozta a gyenge lčgzčsi izmokat. Az emberi szeretet mindenre kčpes ami a sok emberszerető ember črdeme.

2002 Szeptembertől az elmčlet, joggyakorlat a gyňgykezelčs ůj szintre emelte az orvostudomŕnyt. A bizonyětčk meggyöző volt, ami a teremtett izom čs csontvŕzrendszer mutatott. A gyenge lčgzčsi mechanikŕbňl ami az agysčrült gyerekeken hasznŕl, hogy egy napon a lčgzčsi izmok önállňan termčszetesen szabályos mozgást včgezzenek. Ezt čvek alatt gyakorlŕssal el is lehet črni.

2002 Novemberčben elkezdődött a Bradford Egyetem 3 čves doktori kutatása ami bátorět minket. Következtetčseikkel čs eredmčnyeikkel támasztjŕk alá munkánkat. Mi tudná legjobban alátámasztani mint amit mi a mčly lčgzčsi gyengesčgben valamint agysčrült gyerekeken láttunk. Analězis ezen gyengesčgi formŕi (alultŕplŕlsŕghoz hasonlň gyenge izomzat, agysčrülčs)2 csökkentett běrŕlň čs lčgzčsi nehčzsčg, 3 rohambňl bekövetkező izomformŕtlansŕg, 4 csökkentett hatčkonysŕgů agy čs anyagcsere, 5 termčszetesen ellenŕllň agy.

Mi a "fűrčszel" a megkezdődött gyňgykezelčssel szilárdan állětjuk, hogy a sčrült gyerekek eltorzětott vŕllŕt, mellkasát čs medencčt kijavětjuk. Valamint visszaállětjuk a szabályos anyagcserčt, beszčdet, emesztčst. Visszaállětjuk a törzs čs včgtagok közötti kapcsolatott valamint megszüntetjük ezen včgtagok merevsčgčt. Biztosětjuk a szervezetben a szabályos včrkeringčst. Valamint javětjuk a szellemi kčpessčget.

Itt van včgre az NRT kezelčs ami kezdet, hogy megmagyarázzuk az összetett rendellenessčgeket čs az agysčrültsčget. Csalŕdiasból most vilŕgszerte lŕtogat minket, čs mi a kčszlet, hogy teljesen elegendő terápiást kčpezzünk.

Legjobbakat kěvânom és az Isten áldjon minket,

Linda Scotson
Igazgató

 
Szerzői jog advancecentre.org.uk Feltételek